Overslaan en naar de inhoud gaan

7.4. Hoe verhoudt Ontgroei zich tot het Mondiale Zuiden?

Ontgroei heeft tot doel de samenleving zover te krijgen dat ze de activiteiten stopt die de welvaart van de mensheid niet dienen en zich in plaats daarvan richt op het herstellen van de verbinding van de mensheid met zichzelf en de aarde. Veel wereldbeelden uit het mondiale Zuiden belichamen dit doel al eeuwenlang. Daarom wordt het belang van dergelijke wereldbeelden erkend bij het vormgeven van Ontgroei tot een inclusieve beweging die over de hele wereld kan worden toegepast, maar met een verscheidenheid aan labels. 'Ontgroei' is inderdaad niet per se overal een passend label, en het moet niet universeel worden gemaakt.

In de kern is Ontgroei een visie op sociaal-culturele transformatie waarbij we als samenleving collectief en democratisch afstand nemen van de aspecten van onze op groei gerichte systemen die de natuur, en dus voor onszelf beschadigen.

Een groot probleem met de huidige systemen is de oneerlijke verdeling van de effecten van milieu- en maatschappelijke schade. Historisch gezien is de economische groei in de landen van het Noorden de grootste oorzaak van door de mens veroorzaakte CO2-uitstoot. Hoewel sommige landen, zoals China en India, tegenwoordig zeer grote CO2-uitstoters worden, zijn de meeste landen in het Zuiden niet verantwoordelijk geweest voor door de mens veroorzaakte klimaatverandering. Daarom pleit Ontgroei ervoor dat landen in het Noorden het grootste deel van de last dragen voor het bestrijden van klimaatverandering op de korte termijn, terwijl landen in het Zuiden zich op verantwoorde wijze mogen ontwikkelen. Als hun ontwikkeling een voldoende niveau heeft bereikt, zouden mondiale zuidelijke landen de economische groei moeten loslaten, zodat een wereldwijde duurzame en egalitaire steady state-economie kan worden gevestigd.

Een ander belangrijk probleem is het idee dat mensen gescheiden zijn van de natuur. Dit heeft de kolonisatie van natuurlijke hulpbronnen en de uitbuiting van levende wezens vanwege hun vermogen om kapitaal te produceren mogelijk gemaakt. Daarom richt Ontgroei zich op het 'dekoloniseren van onze verbeelding' uit deze 'monocultuur' en het herstellen van de verbinding tussen mens en natuur. Dit betekent het afleren van deze destructieve praktijken die geworteld zijn in de koloniale denkwijze van veroveren en beheersen. Het betekent ook dat we onszelf een nieuw maatschappelijk verhaal en wereldbeeld moeten geven dat ons kan helpen een nieuw sociaal paradigma en regeneratieve sociaal-ecologische relaties op te bouwen [1].

Dergelijke alternatieve visies zijn door veel sociale bewegingen naar voren gebracht (zie ook vraag 5.2), vooral in het mondiale Zuiden, soms al generaties lang. Deze bewegingen maken vaak gebruik van oude en inheemse kennis die mensen leert om vruchtbare levens te leiden terwijl ze een harmonieuze relatie met andere levende wezens cultiveren. Dit is iets wat onze wereld hard nodig heeft om de schade ongedaan te maken die is veroorzaakt door het dominante wereldbeeld. Een voorbeeld hiervan is de World People's Conference on Climate Change and the Rights of Mother Earth, waar veel gemeenschappen in het Zuiden een overeenkomst sloten die een fundamenteel andere aanpak schetste voor het bestrijden van klimaatverandering en de ineenstorting van de biodiversiteit.

Bronnen :

[1]. Kothari, A., Demaria, F., & Acosta, A. (2014). Buen Vivir, Degrowth and Ecological Swaraj: Alternatives to sustainable development and the Green Economy. Development, 57(3-4), 362–375.

[2]. Kothari, A., Salleh, A., Acosta, A., Escobar, A., & Demaria, F. (2019). Pluriverse: A Post-Development Dictionary. Tulika Books.

Meer veelgestelde vragen

1. Het economische groeiparadigma

1.1. Wat is het probleem met het eindeloze economische groeimodel?

Kort antwoord

Onze planeet is eindig. Haar hulpbronnen worden uitgeput. Iedereen weet en kan zelf constateren dat ons milieu wordt aangetast en ons klimaat verandert. De stroom afval wordt steeds groter. 
De oorzaak ligt in ons huidige economische, op het kapitalisme gebaseerde systeem, dat is ingesteld op winst en permanente economische groei, met andere woorden: op permanente: uitbreiding van de geproduceerde hoeveelheid goederen en diensten (het zogeheten bruto binnenlands product, bbp). In dat systeem heeft winst onveranderd prioriteit boven de zorg voor milieu en mensheid, met alle schadelijke gevolgen van dien. Naast de schade aan de planeet schaadt die keuze ook het welzijn van de mens. Ze bevordert bijvoorbeeld inkomensongelijkheid en bevoordeelt vooral de welgestelden. 
Helaas houden de meeste politici vast aan dit systeem en hebben ze weinig aandacht voor de negatieve effecten ervan. 
Ontgroei wil overstappen op modellen waarin duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid belangrijker zijn dan onbeperkte uitbreiding.

Lang antwoord

Eindeloze economische groei is een fundamentele oorzaak van milieu- en sociale problemen. Het streven naar eeuwigdurende economische expansie binnen het huidige kapitalistische systeem wordt als onhoudbaar en schadelijk voor zowel de planeet als het menselijk welzijn beschouwd.

Op milieugebied bestendigt eindeloze economische groei de extractie van hulpbronnen en consumptiepatronen die eindige natuurlijke hulpbronnen uitputten en ecosystemen aantasten. Dit omvat ontbossing, vervuiling, vernietiging van habitats en klimaatverandering. Het meedogenloze streven naar economische groei geeft vaak voorrang aan winst boven milieubehoud, wat leidt tot overexploitatie van hulpbronnen en verergering van ecologische crises. Economische groei is dus inherent verbonden met de aantasting van de natuurlijke omgeving die het leven op aarde ondersteunt. Er zijn nu meer dan 5 decennia van wetenschappelijk onderzoek die aantonen dat we onze klimaatdoelstellingen niet kunnen halen en de essentiële functies van de biosfeer niet kunnen behouden terwijl we de economische groei uitbreiden [1]. Zelfs als de efficiëntie toeneemt en de milieueffecten per eenheid economische groei afnemen, zullen de totale milieueffecten alleen maar vertragen in plaats van afnemen als de economie blijft groeien (Hyperlink naar vraag 2.a.). Het voortzetten van een op groei gebaseerd milieubeleid zal dus slechts tot kleine verbeteringen leiden en zal uiteindelijk onvermijdelijk de huidige ineenstorting van het klimaat en de biodiversiteit verergeren.

Bovendien zijn de sociale gevolgen van eindeloze economische groei zeer zorgwekkend. Kapitalistische economische groei leidt tot toenemende inkomensongelijkheid, uitbuiting van arbeiders en onzekere arbeidsomstandigheden. Het streven naar winstmaximalisatie gaat vaak voorbij aan sociale behoeften, wat resulteert in onvoldoende toegang tot gezondheidszorg, onderwijs, betaalbare huisvesting en sociale zekerheid. Dit verergert de sociale ongelijkheid en verdiept de bestaande tegenstellingen in de samenleving.

Terwijl de wereldeconomie bleef groeien, is de ongelijkheid tussen de rijksten en de armsten in de wereld eerder toe- dan afgenomen. De levensstandaard in het Noorden is weliswaar verbeterd, maar dit is ten koste gegaan van de rest van de wereld. Slechts een klein percentage van de bevolking heeft de voordelen en rijkdom die de economische groei heeft gecreëerd, kunnen oppotten: tussen 2020 en 2023 heeft 's werelds rijkste 1% bijna twee derde van alle nieuwe rijkdom vergaard, waardoor slechts een derde overblijft voor de overige 99%. De tien rijkste mannen ter wereld bezitten nu meer rijkdom dan de armste helft van de hele menselijke bevolking. Deze flagrante ongelijkheid vindt plaats terwijl 40% van de wereldbevolking in armoede leeft en miljarden geen toegang hebben tot basisvoorzieningen zoals fatsoenlijke huisvesting, water, sanitaire voorzieningen, onderwijs en gezondheidszorg [2]. De focus op economische groei in onze samenlevingen heeft ons bestaan 'geëconomiseerd' en 'gecommodificeerd'. De meeste aspecten van onze cultuur en persoonlijke identiteit zijn gereduceerd tot onze status als consumenten van producten en als 'menselijk kapitaal' op de arbeidsmarkt. Het primaire doel van het leven is het genereren van groei en winst geworden, meestal voor de rijke klassen. Dit is niet alleen flagrant onrechtvaardig, maar repliceert ook een cultuur en een levensstijl die psychologisch en fysiek ongezond is en het menselijk welzijn beknot. 

Tot slot zijn de sociale en milieukosten van groei met elkaar verbonden. Het grootste deel van de groei komt ten goede aan de rijkste mensen, de rest moet het doen met de negatieve gevolgen: onzekere arbeidsomstandigheden, lage lonen, gebrek aan toegang tot basisdiensten, ongelijkheid, enz. De armen in de wereld dragen ook het meest de gevolgen van de achteruitgang van het milieu en de klimaatverandering, terwijl ze het minst verantwoordelijk zijn voor het veroorzaken van deze problemen. De rijkste 10% van de wereldbevolking is verantwoordelijk voor de helft van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, terwijl de onderste 50% slechts 10% uitstoot.

Bronnen

[1]. Parrique T., Barth J., Briens F., C. Kerschner, Kraus-Polk A., Kuokkanen A., Spangenberg J.H. (2019). Decoupling debunked: Evidence and arguments against green growth as a sole strategy for sustainability. European Environmental Bureau. https://eeb.org/wp-content/uploads/2019/07/Decoupling-Debunked.pdf

[2] Raworth, K. (2017). Donut Economie; In zeven stappen naar een economie van de 21ste eeuw. 

[3]. Yu, Z., & Wang, F. (2017). Income Inequality and Happiness: An Inverted U-Shaped Curve. Frontiers in Psychology, 8. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.02052

1.2. Is het bbp een goede indicator voor het welzijn van een gemeenschap?

Kort antwoord

Het bbp is vooral een monetaire maatstaf voor de totale waarde van goederen en diensten in een land. Het richt zich dus vooral op economische output en materiële productie. Factoren als inkomensongelijkheid, de waarde van onbetaald werk zoals mantelzorg, worden niet gemeten. Het houdt ook geen rekening met negatieve externe effecten, zoals schade aan het milieu en de sociale kosten van economische activiteit. 
Het bbp is dus geen goede indicator voor het welzijn van een gemeenschap. Het wordt dan ook steeds vaker bekritiseerd. Er bestaan alternatieve indicatoren die ook rekening houden met sociale en ecologische factoren en daarmee het welzijn beter kunnen meten. Een voorbeeld is de Index of Sustainable Economic Welfare. 
Ook Ontgroei heeft kritiek op het bbp en verkent alternatieve indicatoren voor het evalueren van maatschappelijke vooruitgang. 

Lang antwoord

Het Bruto Binnenlands Product (BBP) is een veelgebruikte economische indicator die de totale waarde meet van goederen en diensten die gedurende een bepaalde periode binnen de grenzen van een land zijn geproduceerd. Het is een belangrijke maatstaf voor economische activiteit en wordt vaak gebruikt om de levensstandaard en economische groei van een land te beoordelen. Het BBP werd uitgevonden in de jaren 1930 om de VS een overzicht te geven van de staat van de economie. Het BBP heeft echter zijn beperkingen en is onderhevig geweest aan kritiek voor zowel wat het niet vastlegt als de aspecten die het wel omvat. De uitvinder van het BBP waarschuwde zelf tegen het gebruik ervan als indicator van algemene maatschappelijke vooruitgang [1; 2]. 

Een van de belangrijkste punten van kritiek op het BBP is dat het niet volledig het welzijn en de levenskwaliteit van een land weergeeft. Het BBP richt zich voornamelijk op economische output en materiële productie en verwaarloost factoren zoals inkomensongelijkheid en de verdeling van rijkdom. Het houdt ook geen rekening met de niet-monetaire waarde van onbetaald werk, zoals zorg en vrijwilligerswerk, dat een belangrijke rol speelt in samenlevingen. Bovendien leidt groei op hogere BBP-niveaus niet langer tot verbeteringen in het algemene welzijn of geluk [3; 4]. Onderzoek toont aan dat, na een bepaald punt, meer rijkdom niet meer bijdraagt aan meer geluk. Minder ongelijkheid blijkt juist te correleren met meer geluk [5].  Er zijn andere indicatoren die het menselijk welzijn beter weergeven dan het BBP. 

Bovendien houdt het BBP geen rekening met de negatieve externe effecten van economische activiteit. Het houdt geen rekening met aantasting van het milieu, uitputting van hulpbronnen of de sociale kosten van productie en consumptie. Groei van het BBP kan gepaard gaan met nadelige effecten op natuurlijke hulpbronnen, vervuiling en sociaal welzijn, maar deze gevolgen worden niet weerspiegeld in de BBP-meting [3; 4].

Het wordt steeds meer geaccepteerd dat het BBP geen adequate indicator is voor sociale welvaart - niet alleen door veel mainstream academici maar ook door landen die officieel hebben gekozen voor andere sets van indicatoren (bijvoorbeeld Schotland, Nieuw-Zeeland, Finland en Bhutan). Critici van het BBP stellen dat alternatieve indicatoren, zoals de Index of Sustainable Economic Welfare of de Genuine Progress Indicator [6], een uitgebreidere beoordeling van welzijn geven door rekening te houden met sociale, milieu- en economische factoren. Deze maatstaven omvatten aspecten zoals onderwijs, gezondheid, ongelijkheid en ecologische duurzaamheid. Een ander voorbeeld is de Bruto Nationaal Geluksindex, die sinds 2008 de leidraad vormt voor de regering van Bhutan.

Concluderend kan worden gesteld dat het BBP niet in staat is om het holistische welzijn van een natie weer te geven. Tot nu toe is echter geen enkele indicator erin geslaagd het BBP te vervangen. Dit is deels te wijten aan de diepere ideologie van groei die is ingebed in onze kapitalistische samenleving - het BBP, dat wordt afgeschilderd als een symbool van welvaart, is de laatste decennia ingebakken in onze manier van doen en denken op politiek en economisch gebied [1]. Ontgroei erkent de beperkingen van het BBP en onderzoekt alternatieve maatstaven die een meer omvattende en inclusieve evaluatie van maatschappelijke vooruitgang bieden.

Bronnen
[1].  Parrique, T. (2019). The political economy of degrowth. Theses.hal.science. https://theses.hal.science/tel-02499463 - Hoofdstuk 1

[2]. Hickel, J. (2020). Minder is meer; Hoe degrowth de wereld zal redden. 

[3]. Van Den Bergh, J. C. (2009). The GDP paradox. Journal of Economic Psychology, 30(2), 117–135. https://doi.org/10.1016/j.joep.2008.12.001 

[4]. Kallis, G., Kerschner, C., & Martinez-Alier, J. (2012). The economics of degrowth. Ecological Economics, 84, 172–180. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2012.08.017 

[5]. Yu, Z., & Wang, F. (2017). Income Inequality and Happiness: An Inverted U-Shaped Curve. Frontiers in Psychology, 8. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.02052 

[6]. Lawn, P. A. (2003). A theoretical foundation to support the Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW), Genuine Progress Indicator (GPI), and other related indexes. Ecological Economics, 44(1), 105–118. https://doi.org/10.1016/s0921-8009(02)00258-6 

2. Groene economische groei en andere alternatieven

2.1. Waarom kunnen we niet gewoon de milieu-impact van economische groei elimineren en op een groene manier blijven groeien?

Kort antwoord

Economische groei, milieueffecten en sociale onrechtvaardigheid zijn historisch nauw met elkaar verweven. "Groene groei" suggereert dat we de economische activiteit kunnen uitbreiden en tegelijkertijd het milieu kunnen beschermen door de milieueffecten los te koppelen van de groei van het BBP. Er is echter geen substantieel bewijs dat deze strategie ondersteunt. Absolute ontkoppeling, het ideale scenario van Groene Groei waarbij economische groei gepaard gaat met een daadwerkelijke vermindering van de milieuschade, gebeurt niet op wereldschaal. Groene groei vereist een toenemende hoeveelheid natuurlijke hulpbronnen waarvan de winning de aantasting van het milieu zal verergeren. Mijnbouwactiviteiten hebben al ernstige ecologische gevolgen voor gemeenschappen, met name in het zuiden van de wereld. Bovendien hebben bosbouw en landbouw voor biomaterialen al een niet-duurzaam niveau bereikt. Daarom is het zeer onwaarschijnlijk dat groene groei milieurampen zal afwenden en kan het de ecologische afbraak niet stoppen op een schaal en snelheid die klimaatafbraak en instorting van de biodiversiteit zou voorkomen.

Lang antwoord

Door de geschiedenis heen is er een sterk verband geweest tussen economische groei en milieueffecten. Naarmate economieën groeien, heeft het milieu de neiging om te lijden. Mainstream strategieën zoals "Duurzame groei" of "Groene groei" beweren echter dat we economische groei kunnen blijven volhouden terwijl we tegelijkertijd de biodiversiteit behouden, catastrofale klimaatverandering voorkomen en natuurlijke hulpbronnen duurzaam gebruiken. Deze strategieën stellen het concept van "ontkoppeling" voor, dat tot doel heeft milieuschade te scheiden van economische groei. Het is echter van essentieel belang om kritisch te evalueren of het haalbaar is om te vertrouwen op ontkoppeling om onze milieu-uitdagingen aan te pakken. Tot op heden is er geen substantieel bewijs dat het idee ondersteunt dat we milieueffecten snel kunnen loskoppelen van economische groei.

Ontkoppeling kan grofweg worden onderverdeeld in twee soorten: relatief en absoluut. Relatieve ontkoppeling treedt op wanneer de milieuschade die gepaard gaat met elke eenheid van economische groei afneemt, maar niet genoeg om te resulteren in een algehele afname van de effecten. In termen van koolstofemissies betekent dit bijvoorbeeld dat emissies langzamer groeien dan het BBP, wat nog steeds leidt tot een netto toename van de klimaateffecten. Aan de andere kant is absolute ontkoppeling een hypothetisch scenario waarin de BBP-groei gepaard gaat met een reële vermindering van de milieueffecten (zie onderstaande afbeelding).

Image
Afbeelding verwijderd.

    Verschillende soorten ontkoppeling geïllustreerd. De horizontale as staat voor de tijd. Alleen voldoende absolute ontkoppeling is goed genoeg; dit is nooit waargenomen. Bron: Timothée Parrique at the 2023 Beyond Growth Conference.

Hoewel voorstanders van groene groei absolute ontkoppeling als het uiteindelijke doel beschouwen, is het belangrijk op te merken dat het nog nooit in een significant tempo en op grote schaal is waargenomen. Om bijvoorbeeld de doelstellingen van de Klimaatovereenkomst van Parijs te bereiken en de risico's van klimaatverandering effectief aan te pakken met behoud van de economische groei, zouden we binnen een relatief kort tijdsbestek getuige moeten zijn van absolute ontkoppeling op wereldschaal [1]. Voorstanders van groene groei wijzen vaak op voorbeelden uit Europese landen waar economieën schijnbaar een absolute ontkoppeling van emissies hebben bereikt. Zij stellen dat er in deze gevallen sprake is van ontkoppeling naarmate energie-intensieve industrieën efficiënter worden en hernieuwbare energiebronnen in de energiemix worden geïntegreerd. Uit wetenschappelijke analyse blijkt echter dat deze gevallen van ontkoppeling ofwel relatief van aard zijn, tijdelijk, alleen van toepassing zijn op specifieke omgevingsfactoren, niet in een voldoende snel tempo voorkomen of een combinatie van deze factoren [2]. Ondanks inspanningen voor klimaatactie, groene investeringen en verbeterde efficiëntie zijn de uitstoot van broeikasgassen en de algehele milieu-impact de afgelopen 70 jaar dan ook onverminderd blijven stijgen.

Bovendien is het van cruciaal belang om te erkennen dat de focus op ontkoppeling vaak wordt beperkt tot koolstofemissies. Hoewel absolute ontkoppeling van emissies wereldwijd hypothetisch mogelijk is, is het afhankelijk van een wereldwijde energietransitie die fossiele brandstoffen in de grond laat. Een dergelijke overgang is echter afhankelijk van een reeks minerale hulpbronnen, materialen en energie om die materialen te verwerven en te verwerken. De productie van elektrische voertuigen zal bijvoorbeeld naar verwachting een aanzienlijke toename van de vraag naar lithium veroorzaken, met schattingen die suggereren dat deze in 2040 42 keer hoger zal zijn dan in 2020. De winning van lithium en andere zogenaamde overgangsmineralen heeft aanzienlijke ecologische gevolgen en vormt een bedreiging voor het welzijn van lokale gemeenschappen, met name in het zuiden van de wereld.

De harde realiteit is dat het bereiken van absolute, wereldwijde ontkoppeling in het noodzakelijke tempo, op de schaal en met het bereik om een klimaatcatastrofe af te wenden een ongekende uitdaging blijft en waarschijnlijk niet in de nabije toekomst zal plaatsvinden. Het is verbijsterend dat velen bereid lijken om het voortbestaan van menselijke en niet-menselijke soorten te riskeren op basis van het hoogst onwaarschijnlijke idee dat technologie alleen ons zal redden.

Bronnen:

[1]. IPCC, 2022Summary for Policymakers. Policymakers [P.R. Shukla, J. Skea, A. Reisinger, R. Slade, R. Fradera, M. Pathak, A. Al Khourdajie, M. Belkacemi, R. van Diemen, A. Hasija, G. Lisboa, S. Luz, J. Malley, D. McCollum, S. Some, P. Vyas, (eds.)]. In: Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change  https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf

[2]. Parrique T., Barth J., Briens F., C. Kerschner, Kraus-Polk A., Kuokkanen A., Spangenberg J.H. (2019). Decoupling debunked: Evidence and arguments against green growth as a sole strategy for sustainability. European Environmental Bureau. https://eeb.org/wp-content/uploads/2019/07/Decoupling-Debunked.pdf

2.2. Is economische groei niet noodzakelijk voor technologische vooruitgang en innovatie?

Kort antwoord

Het argument dat kapitalistische groei noodzakelijk is om technologische innovaties te creëren en de grote uitdagingen van onze tijd aan te pakken, heeft grote tekortkomingen. Technologie kan leiden tot efficiëntieverbeteringen, maar binnen een kapitalistische, op groei gebaseerde economie intensiveert en versnelt technologie onvermijdelijk ook het verbruik van hulpbronnen en leidt het tot negatieve rebound-effecten. Technologie in een kapitalistische samenleving waar besluitvorming over wie technologieën controleert en bezit en hoe ze worden gebruikt ondemocratisch is, leidt tot veel ongelijkheden en sociale gevolgen, vooral met betrekking tot toegang tot technologie en verdeling van de voordelen. Op groei gebaseerde kapitalistische economieën belemmeren dus effectieve technologische ontwikkelingen. Een meer inclusieve en democratische technologische benadering zou beter rekening kunnen houden met milieugrenzen en convivialiteit, autonomie, repareerbaarheid, duurzaamheid, recycling, delen, coproductie, mede-eigendom en herlokalisatie kunnen bevorderen.

Lang antwoord

Armoede, honger, onrecht en ongelijkheid blijven samenlevingen teisteren terwijl de klimaatcrisis en biodiversiteitscrises escaleren. Deze realiteiten roepen belangrijke vragen op over de effectiviteit van het huidige technologische systeem bij het adequaat aanpakken van de dringende uitdagingen van de 21e eeuw. 

Hoewel technologie in bepaalde gevallen de efficiëntie van het gebruik van hulpbronnen kan verbeteren, heeft het ook de neiging om de materiaaldoorvoer en het energieverbruik te intensiveren. Dit leidt tot een groter verbruik van hulpbronnen en draagt bij aan de uitputting van natuurlijke hulpbronnen en de aantasting van ecosystemen. Bovendien levert het streven naar economische groei aangedreven door technologie vaak rebound-effecten op, waarbij eventuele efficiëntiewinsten teniet worden gedaan door groeiende consumptie of vraag (zie ook vraag 2.1). 

Ook kan de invoering van energie-intensieve technologieën in huishoudens bepaalde taken vereenvoudigen, maar tegelijkertijd het energie- en hulpbronnenverbruik doen toenemen. Schijnbaar triviale gadgets zoals pepermolens op batterijen dragen bijvoorbeeld bij aan de totale energievraag, waardoor onze toch al overbelaste hulpbronnen en het milieu verder worden belast. Binnen de kapitalistische logica van concurrentie en winstbejag zijn consumptiegoederen ontworpen om verouderd te raken en weggegooid te worden, waardoor een cyclus van toegenomen vraag, materiaalverbruik en energieverbruik in stand wordt gehouden. 

Verder verdringt technologie vaak arbeid of degradeert werknemers tot het verrichten van monotone taken binnen uitgebreide gemechaniseerde en geautomatiseerde systemen. Hoewel automatisering de productiviteit kan verhogen, leidt het ook tot banenverlies en psychologische problemen, waardoor de inkomensongelijkheid wordt verergerd, omdat de primaire begunstigden niet de werknemers zelf zijn.

Bovendien is het huidige besluitvormingsproces met betrekking tot technologische ontwikkeling en innovatie ondemocratisch. Bedrijfsbelangen en winstmaximalisatie hebben voorrang op de behoeften en wensen van gemeenschappen en het milieu. Dit gebrek aan democratische controle resulteert vaak in de ontwikkeling en toepassing van technologieën die niet aansluiten bij het bredere publieke belang of effectief bijdragen aan het oplossen van de dringende uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd. Alleen vertrouwen op het winstmotief belemmert innovatie op gebieden die particuliere entiteiten niet als onmiddellijk winstgevend beschouwen .[1]

In tegenstelling tot het heersende verhaal, zijn belangrijke technologische ontwikkelingen vaak het resultaat van publieke investeringen in plaats van particuliere investeringen. [2] De ontwikkeling van het internet, GPS en vooruitgang in medisch onderzoek, naast vele andere, danken hun bestaan aan publieke financiering en gezamenlijke inspanningen. Door uitsluitend te vertrouwen op kapitalistische markten en particuliere investeringen voor technologische vooruitgang, wordt voorbijgegaan aan de cruciale rol die publieke instellingen en collectieve inspanningen spelen bij het bevorderen van innovatie.

Kortom, hoewel technologische innovatie ongetwijfeld een rol kan spelen bij het aanpakken van de grote uitdagingen van onze tijd, is het argument dat we kapitalistische markten, winsten en groei nodig hebben als de enige aanjagers van innovatie fundamenteel onjuist. In werkelijkheid belemmert kapitalistische groei ons vermogen om technologische innovaties effectief te sturen in de richting van het oplossen van veel van de sociale en milieucrises waarmee we vandaag worden geconfronteerd. Het erkennen van de inherente beperkingen en vooroordelen van de winstgedreven benadering en het omarmen van een meer inclusief en democratisch kader voor technologische ontwikkeling is van het grootste belang bij het aangaan van de ingewikkelde uitdagingen die voor ons liggen. De doelstellingen moeten zijn een evenwicht te vinden tussen het hoogste welvaartsniveau dat kan worden bereikt en de gegeven milieugrenzen [3]; marktgeoriënteerd te vervangen door wat 'convivial technology' wordt genoemd, technologie die gebruikswaarden aanpakt, de toegankelijkheid van hulpbronnen verbetert en sociaal en democratisch wordt beheerd; geplande veroudering af te schaffen en ervoor te zorgen dat producten duurzaam zijn en gemakkelijk te repareren en te recyclen [3; 4]; om technologieën te delen via repair cafés, bibliotheken voor het uitlenen van gereedschappen, hackerspaces, makerspaces; om ervoor te zorgen dat technologieën open source en niet-gepatenteerd zijn, zodat nuttige innovaties in zonnepanelen, windturbines of slimme netwerken vrijelijk kunnen worden gerepliceerd, en uiteindelijk om beslissingen te democratiseren over wie technologieën controleert en bezit en welke technologieën te produceren en hoe ze te produceren. [5]

Bronnen

[1]. Schneider, F., Kallis, G., & Martinez-Alier, J. (2010). Crisis or opportunity? Economic degrowth for social equity and ecological sustainability. Introduction to this special issue. Journal of Cleaner Production, 18(6), 511–518. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2010.01.014 

[2]. Mazzucato, M. (2015). De ondernemende staat; waarom de markt niet zonder overheid kan.

[3]. Schmelzer, M., Vetter, A., & Vansintjan, A. (2022). The Future is Degrowth: A Guide to a World Beyond Capitalism. Verso Books. 

[4]. Hickel, J. (2020). MInder is meer; Hoe degrowth de wereld zal redden.

[5]. Robra, B., Pazaitis, A., Giotitsas, C., & Pansera, M. (2023). From creative destruction to convivial innovation - A post-growth perspective. Technovation, 125, 102760. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2023.102760 

3. Conceptuele vragen

3.1. Wat is Ontgroei?

Kort antwoord

'Ontgroei' is een provocerend en radicaal idee dat veel mensen moeilijk te begrijpen vinden. Dit is niet verwonderlijk gezien de vele verwarrende misvattingen die we erover horen. Laten we deze uit de weg ruimen! Ontgroei is een sociale beweging en een veld van wetenschappelijk onderzoek dat stelt dat ons kolossale en zeer ongelijke gebruik van hulpbronnen een radicale maatschappelijke transformatie vereist als we duurzaamheid en welzijn serieus willen nemen. Hoewel dit doel uiteindelijk alleen wereldwijd kan zijn, is het mogelijk en raadzaam om hier en nu te beginnen, op welke schaal dan ook, met of zonder steun van de overheid. Ontgroei vraagt om een radicale herijking van wat er geproduceerd moet worden versus gekrompen, hoe, door wie, voor wie en onder welk eigendomssysteem. Ontgroei is dus nooit gegaan over het krimpen van 'alles', 'overal'. Ontgroei heeft in eerste instantie betrekking op geïndustrialiseerde, 'overontwikkelde' regio's. Maar zelfs in die regio's zouden sommige dingen veel meer worden geproduceerd en geconsumeerd in een Ontgroei-scenario, zoals seizoensgebonden producten, biologisch voedsel, gemeenschapsgerichte diensten, zonne-energie, producten van lokale coöperaties, enz. Onder de activiteiten die moeten worden ingekrompen omdat ze een enorme ecologische impact hebben en nauwelijks iets te maken hebben met het menselijk welzijn, zijn het militair-industriële complex, het industriële voedselregime van ongezonde hyperbewerkte goederen, onnodige bank- en financiële diensten, reclame, positionele en luxegoederen, privéjets en meer. In wezen streven Ontgroeiers naar een samenleving waarin menselijk en niet-menselijk welzijn centraal staat [1, 2, 3].

Naast deze noodzaak om de economie te laten krimpen, is Ontgroei ook een radicale provocatie die ons dwingt om ons hele maatschappelijke systeem te heroverwegen. Het vraagt ons om te heroverwegen wat we waarderen in het leven en in wat voor soort samenleving we willen leven. Ontgroei bekritiseert dus het kapitalistische ethos van hyperconsumentisme, hyperindividualisme en hyperconcurrentievermogen, dat ons mentale en fysieke welzijn negatief beïnvloedt. Het roept de absurditeit op van een systeem dat wordt gevoed door ongebreidelde bevelen om zinloze dingen te consumeren en tegen elkaar te concurreren om de eeuwige leegte van ontevredenheid te vullen die het in ons creëert. In plaats daarvan stelt Ontgroei een samenleving voor die gebaseerd is op een ethiek van zorg, convivialiteit, toereikendheid, solidariteit, sociale rechtvaardigheid, ecologische harmonie en welzijn. Geïnspireerd door de wijsheid van inheemse volkeren in het mondiale Zuiden, evenals anarchistische, feministische en ecologische filosofieën van het mondiale Noorden, roept Ontgroei op tot een grootschalige herstructurering van onze wereldbeelden en ons maatschappelijk systeem, zodat we allemaal de vrijheid hebben om langzamer, zinvoller en gezonder te leven [4].

Je kunt meer lezen over Ontgroei in het algemeen op 'Wat is Ontgroeien?', inspiratie opdoen in de bibliotheek of een antwoord vinden op je specifieke vragen in de FAQ. Heb je nog enkele vragen onbeantwoord? Aarzel niet om contact met ons op te nemen of deel te nemen aan ons volgende evenement, we praten er graag met je over!

Bronnen
[1]  Parrique, T. (2019). The political economy of degrowth. Theses.hal.science. https://theses.hal.science/tel-02499463 - Zie hoofdstuk 1

[2] Hickel, J. (2020). Minder is meer; Hoe degrowth de wereld kan redden.

[3] Kallis, G. (2018). Degrowth. Agenda Publishing.

[4] Latouche (2010). Farewell to Growth. Polity.

3.2. Heeft Ontgroei één definitie?

Kort antwoord

Ontgroei heeft kernpijlers die enigszins een definitie vormen: sociale en ecologische rechtvaardigheid. Toch wordt ook algemeen aanvaard dat het verschillende dingen kan betekenen voor verschillende individuen in verschillende delen van de wereld. Op deze manier is ontgroei meer een overkoepelende term voor verschillende soorten bewegingen die vergelijkbare waarden belichamen. Enkele van de meest genoemde pijlers van Ontgroei zijn democratie, duurzaamheid, toereikendheid, autonomie, gemeenschap, zorg, solidariteit, dekolonialiteit, convivialiteit en pluralisme [1], maar dit is geen volledige lijst en deze pijlers kunnen op veel verschillende manieren tot leven worden gebracht.

Lang antwoord

Een klassieke en vaak geciteerde definitie van Ontgroei is: 'een geplande en democratische vermindering van productie en consumptie in rijke landen om de druk op het milieu en de ongelijkheid te verminderen en tegelijkertijd het welzijn te verbeteren'. 

Het is echter het vermelden waard dat dit slechts één definitie van Ontgroei is. Het concept is inderdaad in voortdurende democratische ontwikkeling en debat, dus er zijn talloze definities van en visies op ontgroei, afhankelijk van de bewegingen en actoren die het nastreven.

Niettemin kan men kernpijlers en waarden vinden die alle Ontgroei-visies gemeen hebben. Dit deel zal zich richten op vier pijlers van Ontgroei: toereikendheid, zorg, democratie en dekolonialiteit. Er zijn echter talloze andere belangrijke pijlers van Ontgroei, waaronder duurzaamheid, pluralisme, autonomie, convivialiteit, solidariteit en nog veel meer. Deze lijst is dus op geen enkele manier uitputtend en we moedigen u aan om meer te weten te komen over de belangrijkste elementen van Ontgroei in de Ontgroei vocabulaire. [1]

De eerste belangrijke waarde is toereikendheid, die samenlevingen en individuen vraagt om te overwegen hoeveel materiële en monetaire bezittingen echt nodig zijn voor een gelukkig en vervuld leven. Het in twijfel trekken van de materiële voorwaarden voor een goed leven helpt ons een zinvoller en langzamer leven te leiden in samenlevingen die mensen en de natuur waarderen als doelen op zich, niet alleen als middel om meer rijkdom en productie te genereren. Toereikendheid helpt ook het menselijk en planetair welzijn te verbeteren en tegelijkertijd de materiële en energiedoorvoer van de samenleving te verminderen. Deze vermindering is van cruciaal belang omdat onze huidige productieniveaus hun doel al te veel hebben gediend en niet langer bevorderlijk zijn voor het faciliteren van een welvarend leven (zie vraag 1.1), vooral in het mondiale Noorden.

Nauw hiermee verbonden is het begrip zorg. Zorgwerk vindt elke dag plaats als mensen liefde, genegenheid, energie en tijd delen met hun familie, vrienden, gemeenschappen en ecosystemen. Zorg is een fundamentele hoeksteen van de menselijke beschaving die de gezondheid en reproductie van het leven waarborgt. Toch is het vaak onzichtbaar en ondergewaardeerd door het kapitalisme, en het wordt vaak uitgevoerd door vrouwen, etnische minderheden en andere historisch gemarginaliseerde groepen. Zorgwerk omvat activiteiten gericht op de zorg voor menselijk en niet-menselijk leven, zoals gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, het geven van geschenken, ecologisch behoud en herstel van de gemeenschap, biologische stadslandbouw, gemeenschapscompostering, reparatienetwerken en bibliotheken voor het delen van gereedschap. Deze activiteiten zijn zoveel meer dan een eenvoudige uitwisseling van middelen en diensten. Ze bevorderen menselijke banden en sociale relaties die het leven op zichzelf waardevol maken. Ze maken conviviale netwerken van voorzieningen mogelijk op basis van solidariteit en sociale rechtvaardigheid die ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft tot de basisvoorzieningen die nodig zijn voor het leven. Bovendien creëren ze banden tussen de gever en de ontvanger, wat waarden van wederkerigheid, vrijgevigheid en onbaatzuchtigheid aanwakkert en geluk en welzijn brengt terwijl ze langzamere en zinvollere vormen van leven bevorderen. Zorg is dus de hoeksteen van het opbouwen van een samenleving voorbij kapitalistische relaties van particuliere consumptie, winst, individualisme en eindeloze economische groei. [2]

Dit soort uitwisselingen kunnen worden vergemakkelijkt door een andere pijler van Ontgroei, democratie, namelijk het vermogen om onszelf op een gelijkwaardige, eerlijke en participatieve manier te besturen. Om betekenisvolle democratieën mogelijk te maken, pleit Ontgroei voor een aantal innovaties en beleidsmaatregelen, zoals deliberatieve vergaderingen van willekeurig geselecteerde burgers die een open, respectvol en geïnformeerd beraad kunnen voeren over de vorm en vorm van de sociaal-ecologische transitie. Ontgroei pleit ook voor een burgerbegroting, een democratische innovatie die steden, regio's, provincies en landen in staat stelt om collectief te beslissen hoe ze hun jaarlijkse budget toewijzen. Ontgroei stelt ook het democratisch bestuur van de werkplek voor door non-profitcoöperaties te bevorderen die eigendom zijn van werknemers en sociocratische en horizontale besluitvormingspraktijken volgen. Bovendien pleit Ontgroei voor het democratiseren en terugwinnen van belangrijke instellingen die nodig zijn voor de levering van basisdiensten zoals bankieren, energie, onderwijs, gezondheidszorg, telecommunicatie, transport, afval en water. Ten slotte probeert Ontgroei intergouvernementele organisaties zoals de VN te democratiseren en nieuwe democratische organen te creëren ter vervanging van internationale organisaties zoals de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldhandelsorganisatie. [3]

Ten slotte is een centraal idee binnen het Ontgroei-denken de 'Dekolonisatie van de verbeelding'. Ontgroei gaat over het in twijfel trekken van de overtuigingen die ons door de samenleving eigen zijn gemaakt en het afleren van de mentale conditionering die in ons is ingebed door dominante verhalen en systemen die economische groei, concurrentie, hiërarchie, individualisme, patriarchaat, etnocentrisme, racisme en egoïsme bevorderen. Veel van deze conditionering is geworteld in de koloniale geschiedenis en jaren van onderdrukking door hiërarchische instellingen van religie, staat en bedrijfsmacht in zowel het mondiale Noorden als het Zuiden. Het is van groot belang om los te komen van die toegeschreven wereldbeelden en om de verhalen waar we naar leven radicaal te veranderen. Ontgroei streeft dus naar een wereld waarin we niet langer onderdrukkende waarden en ideeën repliceren die de ene cultuur, soort of manier van leven boven elke andere plaatsen. In plaats daarvan probeert Ontgroei radicaal pluralistische, open, vrije en eerlijke samenlevingen te creëren waar vrijheid veel meer betekent dan alleen de vrijheid om te kiezen welk product we kopen, maar eerder de vrijheid om onszelf democratisch te regeren en vrij te leven van onderdrukkende wereldbeelden en systemische structuren van uitbuiting en ongelijkheid. Zoals de Zapatista het uitdrukten, moeten we bouwen "een wereld waarin vele werelden passen". Dit betekent het ontmantelen van een wereld waarin alleen het op groei gebaseerde kapitalistische verhaal bestaat. [4]

Bronnen 

[1]. Giacomo D'alisa, Federico Demaria, and Giorgos Kallis. 2014. Degrowth: A Vocabulary for a New Era. New York ; London: Routledge, Taylor & Francis Group.

[2] Di Chiro G (2019) Care not growth: imagining a subsistence economy for all. Br J Polit Int Relations 21:303–311

[3] Fitzpatrick N, Parrique T and Cosme I (2022) Exploring degrowth policy proposals: A systematic mapping with thematic synthesis. Journal of Cleaner Production 132764 

[4] Latouche S, (2010). Farewell to Growth. Polity.

 

 

3.3. Is Ontgroei anti-kapitalistisch?

Kort antwoord

Kapitalisme is een systeem dat gebaseerd is op privébezit van de productiemiddelen (industrieën, technologieën, land, natuurlijke hulpbronnen enz.), concurrentie via markten, geprivatiseerde financiële systemen en overheidsregulering en -dwang. Als zodanig is het kapitalisme afhankelijk van groei om winst te genereren voor particuliere aandeelhouders, staatsinkomsten veilig te stellen, schulden af te betalen en geopolitieke macht te behouden. Zonder groei wordt het kapitalisme instabiel en stort het uiteindelijk in. Ontgroei vraagt dus inherent en noodzakelijk om een postkapitalistisch systeem dat kan gedijen zonder economische groei. Dit betekent geenszins dat alle postkapitalistische systemen verenigbaar zijn met het ontgroei denken. Absolute monarchie of dictaturen zijn bijvoorbeeld onverenigbaar met de waarden van Ontgroei en met principes van zorg, democratie, solidariteit en dekolonialiteit (zie vragen 3.1 en 3.2). Ontgroei stelt niet één enkel politiek en economisch systeem voor om het kapitalisme te vervangen (lees ook 'Wat is ontgroeien?'). Ontgroei kan eerder gezien worden als een overkoepelende term voor alle ideeën, concepten, academische disciplines en bewegingen die streven naar een overgang van ons huidige systeem naar een postkapitalistisch systeem, waarin de mensheid kan gedijen in harmonie met de natuurlijke cycli van de aarde.

4. Ontgroei versus regressie

4.1. Is Ontgroei geen recessie?

Kort antwoord

Ontgroei draait niet om achteruitgang of slechtere kwaliteit van leven. Het gaat juist over het opnieuw bekijken wat vooruitgang betekent. Het is een verschuiving naar een samenleving waarin het welzijn van mensen, gelijkheid en duurzaamheid (onze planeet) belangrijker is dan alleen maar economische groei. Ook streeft Ontgroei naar verbetering van de levens van arme en achtergestelde mensen. Deze mensen hebben nu vaak niet genoeg geld voor een huis, gezond eten, onderwijs of goede gezondheidszorg. Voorstanders van Ontgroei willen daar verandering in brengen.

Lang antwoord

Ontgroei is geen recessie, maar een democratisch gekozen en geplande vermindering van de economische productie en consumptie van diegenen die veel meer consumeren dan hun eerlijke deel van de middelen. Een recessie daarentegen is een periode van tijdelijke, oncontroleerbare economische achteruitgang, meestal gekenmerkt door een daling van het BBP. Recessies worden gekenmerkt door onvrijwillig banenverlies, verminderde consumentenbestedingen en gelijktijdige krimp in alle sectoren van economische activiteit.  Bovendien treffen recessies vooral armere bevolkingsgroepen het hardst. Ontgroei pleit alleen voor een vermindering van de consumptie door de individuen en landen die hun huidige eerlijke aandeel in de planetaire hulpbronnen overschrijden, zodat ze hun consumptie terug kunnen brengen naar duurzame niveaus. Het gaat om het verminderen van de grote ongelijkheid in overconsumptie door de top 10% van rijkste mensen zodat de huidige en toekomstige generaties een planeet hebben om op te leven. Dit is essentieel omdat de rijkste 10% van de bevolking verantwoordelijk is voor 48% van de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen, aanzienlijk meer dan de 50% armsten die 12% van de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen veroorzaken [1]. De rijkste 10% verbruikt dus bijna 30 keer meer dan hun eerlijke aandeel in de uitstoot van broeikasgassen om binnen de doelstelling van Parijs van 1,5°C te blijven, en de rijkste 1% verbruikt ongeveer 100 keer meer dan hun eerlijke aandeel [1].

Image
Afbeelding verwijderd.

    Illustratie van een recessie [2].

De COVID-19 pandemie biedt een tegenvoorbeeld. De economische neergang als gevolg van de pandemie was geen Ontgroei-scenario maar een recessie. Het verschil ligt in intentionaliteit, democratie en planning. COVID-19 dwong tot een plotse stopzetting van veel economische activiteiten, wat leidde tot wijdverspreide werkloosheid, bedrijfssluitingen en economische ontberingen, en tot een reeks ondemocratische beslissingen die door bedrijven en landen werden genomen om de crisis aan te pakken, vaak met een grotere focus op economische winst dan op menselijk welzijn.

Ontgroei daarentegen is een democratisch geplande overgang met maatregelen die ervoor zorgen dat het welzijn van mensen niet negatief wordt beïnvloed. Het stelt een systemische verandering voor die rekening houdt met sociaal welzijn, duurzaamheid voor het milieu en economische levensvatbaarheid. In tegenstelling tot de abrupte en onverwachte stilstand tijdens de pandemie, streven strategieën voor ontgroei naar een 'rechtvaardige transitie' die de veerkracht van de samenleving bevordert en de levenskwaliteit van mensen verbetert, terwijl de afhankelijkheid van eindeloze economische expansie wordt verminderd.

In een Ontgroei-maatschappij verschuift de aandacht van het verhogen van het BBP naar het verbeteren van welzijn, het vervullen van basisbehoeften en het verminderen van de milieu-impact. Maatregelen zoals het delen van werk, arbeidstijdverkorting, een universeel basisinkomen, universele basisvoorzieningen (zoals gratis openbaar onderwijs van goede kwaliteit, kinderopvang, gezondheidszorg, vervoer, enz.), een baangarantie en het delen van werk worden veel genoemd als strategieën om de bestaanszekerheid van individuen te garanderen in een post-groei samenleving. Bovendien wordt herverdelend beleid voorgesteld, bijvoorbeeld door eigendomsbelastingen, successierechten, belastingen op financiële transacties en het afschaffen van financiële achterpoortjes en belastingparadijzen, om te zorgen voor een gelijke en eerlijke last van de transitie.

Hoewel een recessie en ontgroei beide een vermindering van de economische activiteit en output met zich mee kunnen brengen, zijn hun aanpak, intenties en resultaten fundamenteel verschillend. Ontgroei is geen economische neergang, maar een heroverweging van maatschappelijke prioriteiten en een transformatie van onze economische systemen voor een duurzame en rechtvaardige toekomst.

Bronnen

[1]. Chancel, L., 2021. Climate change and the global inequality of carbon emissions 1990-2020. Paris. https://doi. org/10.1111/j.1474-919X.2004.00320.x

[2]. Tokic, Damir. “The Economic and Financial Dimensions of Degrowth.” Ecological Economics, vol. 84, Elsevier BV, Dec. 2012, pp. 49–56. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2012.09.011. 

4.2. Zal het welzijn van mensen afnemen zonder economische groei?

Kort antwoord

Nee, het welzijn van mensen zal niet slechter worden zonder groei. Omdat groei niet meer nodig is komt er geld en tijd vrij voor activiteiten die het welzijn juist vergroten. Ontgroei wil de samenleving veranderen: van gericht zijn op economische groei naar gericht zijn op menselijk welzijn, milieu en duurzaamheid. Dit kan de levenskwaliteit en het geluk van mensen en gemeenschappen zelfs verbeteren, in plaats van verminderen.

Lang antwoord

Het is belangrijk om het verschil te begrijpen tussen "economische groei" en "menselijk welzijn" [1]. Terwijl economische groei wordt beschreven met een kwantitatieve maatstaf zoals het BBP (zie ook vraag 1.2), is menselijk welzijn een kwalitatieve indicator die kijkt naar de belangrijkste levenstevredenheid en persoonlijke gevoelens van mensen. Studies hebben aangetoond dat een hoger BBP niet leidt tot meer geluk of welzijn voorbij een bepaald punt. Dit verschijnsel, bekend als de Easterlin Paradox, stelt vast dat naarmate een land rijker wordt, de burgers niet noodzakelijk gelukkiger worden. Uit het World Happiness Report blijkt vaak dat landen met de hoogste BBP-cijfers, zoals de Verenigde Staten en Luxemburg, op het gebied van geluk worden overtroffen door landen met een veel lager BBP, zoals Costa Rica en Finland, die beide vaak bovenaan staan in de geluksmetingen.

Afbeelding
Index of Life Satisfaction

    Relatie tussen BBP per hoofd van de bevolking en levenstevredenheid.

Daarentegen geeft een Ontgroei-economie prioriteit aan welzijn en duurzaamheid boven materiële expansie. Het benadrukt factoren zoals evenwicht tussen werk en privéleven, solidariteit, rechtvaardige verdeling van middelen, ecologisch behoud, kwaliteitsvolle openbare diensten en het versterken van lokale gemeenschappen. Deze factoren, die vaak ondergewaardeerd worden in een op groei gerichte economie, dragen in belangrijke mate bij aan menselijk geluk en levenstevredenheid.

Bovendien bevordert het Ontgroei-model een eerlijke en rechtvaardige overgang naar een duurzame economie, waarbij ervoor gezorgd wordt dat niemand achterblijft in het proces. Beleidsmaatregelen zoals een universeel basisinkomen, universele basisdiensten [2], baangaranties en regelingen voor het delen van werk [3] worden vaak besproken als strategieën om de economische zekerheid van individuen te garanderen in een post-groei samenleving.

Al met al gaat Ontgroei over floreren binnen de ecologische grenzen van onze planeet en het creëren van een samenleving die gericht is op welzijn in plaats van onnodige accumulatie.

Sources

[1]. Sandberg, Maria, et al. “Green Growth or Degrowth? Assessing the Normative Justifications for Environmental Sustainability and Economic Growth Through Critical Social Theory.” Journal of Cleaner Production, vol. 206, Elsevier BV, Jan. 2019, pp. 133–41. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.09.175.

[2]. Akbulut, Bengi. “Degrowth.” Rethinking Marxism, vol. 33, no. 1, Routledge, Jan. 2021, pp. 98–110. https://doi.org/10.1080/08935696.2020.1847014.

[3]. Sekulova, Filka, et al. “Degrowth: From Theory to Practice.” Journal of Cleaner Production, vol. 38, Elsevier BV, Jan. 2013, pp. 1–6. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.06.022 

4.3. Zullen mensen hun baan verliezen zonder economische groei?

Kort antwoord

In een Ontgroei-economie zullen er minder banen zijn in schadelijke sectoren maar meer in duurzame sectoren (zie ook vraag 4.1). Het betekent dat voor mensen die hun baan kwijtraken er in andere sectoren volop zinvol werk te vinden zal zijn. Ontgroei streeft naar een verandering van ons huidige economische groeimodel naar een eerlijker model. Dat model waarborgt werkzekerheid en persoonlijk welzijn. Het pleit voor een geplande vertraging van de economie in schadelijke sectoren en een groei van werkgelegenheid in duurzame sectoren. Als we allemaal werken in sectoren die echt sociaal en ecologisch waardevol zijn, kunnen we allemaal minder gaan werken.

Lang antwoord

In een traditionele op groei gerichte economie komen recessies en banenverlies vaak voor wanneer er een plotselinge, onverwachte terugval is in de economische activiteit. Maar Ontgroei pleit voor een geplande, opzettelijke vertraging van de economische activiteit om een duurzame en rechtvaardige samenleving te bereiken.

Hoewel sommige sectoren die schadelijk zijn voor het milieu zullen moeten krimpen of worden afgebouwd in een Ontgroei-scenario, zoals fossiele brandstoffen, financiële diensten en privéjets, zullen er nieuwe kansen ontstaan in andere sectoren. Zo zullen er meer banen komen op gebieden als hernieuwbare energie, lokale biologische landbouw, reparatie- en onderhoudsdiensten, onderwijs, gezondheidszorg, openbare cultuur en kunst.

In het licht van de Ontgroei-filosofie is het van vitaal belang om ons begrip van werk te herzien. Op dit moment zijn er talloze soorten werk die, hoewel ze een enorme maatschappelijke waarde hebben, zoals huishoudelijk werk, kinderopvang of ouderenzorg, ondergewaardeerd worden. Omgekeerd zijn er 'bullshit jobs', rollen gevuld met betekenisloze taken die weinig bijdragen aan de maatschappij en geluk. Deze banen worden vaak overgewaardeerd, waardoor er een scheve verhouding ontstaat tussen maatschappelijke waarde en compensatie. De Ontgroei-filosofie roept op tot een herwaardering van 'werk' en 'banen', op zoek naar een herverdeling van werkdruk en beloning die beter aansluit bij de maatschappelijke waarde. Bij deze transitie staan het menselijk welzijn en een mentaliteit van toereikendheid centraal. Het opent mogelijkheden voor arbeidstijdverkorting, met de invoering van een vierdaagse werkweek als een tastbaar voorbeeld. Een dergelijke verschuiving zou kunnen helpen om de werkloosheid te verminderen, de balans tussen werk en privéleven te verbeteren, stress te verlichten en persoonlijke vrijheid en vrije tijd te vergroten, wat de potentiële voordelen onderstreept van het afstemmen van het werk op ontgroei-principes.

Het universeel basisinkomen wordt vaak voorgesteld als een mechanisme binnen een Ontgroei-strategie om ervoor te zorgen dat iedereen een economisch vangnet heeft, ongeacht zijn of haar werkstatus. Dit kan mensen ook vrij maken om activiteiten te ondernemen die niets met loon te maken hebben, maar wel sociaal nuttig zijn, zoals vrijwilligerswerk, kunst of zorg.

Bronnen
[1] Akbulut, Bengi. “Degrowth.” Rethinking Marxism, vol. 33, no. 1, Routledge, Jan. 2021, pp. 98–110. https://doi.org/10.1080/08935696.2020.1847014. 

 

 

5. Hoe ziet ontgroei eruit?

5.1. Wat betekent Ontgroei in de praktijk?

Kort antwoord

Ontgroei vraagt een ingrijpende verandering van onze hele samenleving. Het gaat om sociale, economische en milieugerelateerde veranderingen. Mensen proberen met minder spullen te leven, vaker prettig samen te werken, vriendelijk en creatief met elkaar en hun omgeving om te gaan en de natuur te herstellen. Voorbeelden zijn gebruik van permacultuur en samenwerkingsverbanden voor woningen of energie (zie evt. het lange antwoord). Overal ter wereld omarmen andere bewegingen de waarden van Ontgroei, zoals Buen Vivir in Zuid-Amerika. Dit zijn inspirerende voorbeelden die laten zien hoe een bredere sociale en politieke beweging kan ontstaan. Daarbij streeft men naar een eerlijker economisch systeem, productie die minder schadelijk is voor het milieu en een eerlijkere verdeling van rijkdom.

Lang antwoord

Het Ontgroei-paradigma stelt een vermindering van consumptie en productie voor om ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en welzijn te bereiken, en kan daarom in de praktijk veel verschillende vormen aannemen. Een bekend voorbeeld is coöperatieve huisvesting. Coöperatief wonen is een vorm van betaalbaar wonen waarbij bewoners collectief eigenaar zijn van hun eigen woning en veel essentiële voorzieningen delen: maaltijden, gereedschap, voertuigen of van alles waarvan het zinloos is om het individueel te bezitten, zoals een grasmaaier [1]. In Nederland neemt deze manier van leven toe, zoals de vereniging Vrijcoop laat zien. Die heeft tot doel woningen toegankelijk en betaalbaar te maken door middel van gemeenschapsleven, door duurzaam te bouwen, de benodigde grondstoffen te verminderen en meer milieuvriendelijke structuren te gebruiken (modulair, hout, enz.).

Een Zone to Defend (ZTD ook bekend als ZAD voor Zone à Défendre in het Frans) is een ander voorbeeld. ZTD's doen zich voor wanneer activisten fysiek een ruimte bezetten om de ontwikkeling van vervuilende projecten te blokkeren. De beroemdste ZTD was in Frankrijk, waar activisten meer dan tien jaar lang een kamp opzetten om de bouw van een luchthaven te blokkeren. De blokkade is geslaagd en een aantal activisten is van plan om er permanent te blijven en is bezig met het verkrijgen van vergunningen.

Een ander belangrijk aspect van Ontgroei in de praktijk is commoning. Commoning is de handeling van het creëren en onderhouden van relaties tussen mensen en gemeenschappen rond het gebruik van een bepaalde belangrijke hulpbron of ruimte. Commoning heeft tot doel de beschikbaarheid van een bron voor het gebruik van alle leden van de samenleving te behouden. Dit wordt gedaan door de privatisering en exploitatie van de hulpbron door individuen voor winst te vermijden. Tegenwoordig neemt commoning vaak de vorm aan van gemeenschapstuinen of energiecoöperaties. Andere bekende voorbeelden van Ontgroei in de praktijk zijn permacultuur, kleine gratis bibliotheken, netwerken voor het delen van gereedschap, gemeenschapskoelkasten, verschillende soorten coöperaties (landbouw, winkels, energie), ecodorpen of Repair Cafés [2].

Ontgroei omvat een veelheid aan wereldbeelden; het is 'een wereld waarin vele werelden passen'. In de praktijk is het op verschillende manieren over de hele wereld te vinden. Soortgelijke bewegingen en ideeën bestaan over de hele wereld, zoals Buen Vivir in Zuid-Amerika, de Zapatistas in Mexico, Ubuntu in Afrika, Ecologische Swaraj in India of de boeddhistisch geïnspireerde Gross National Happiness Index in Bhutan. Deze bewegingen zijn allemaal alternatieven voor het huidige groeiparadigma en zijn holistische benaderingen van het leven waarbij de mensheid met de aarde samenwoont in plaats van haar te domineren [3].

Bronnen:

[1]. Lietaert, M. (2010). Cohousing’s relevance to degrowth theories. Journal of Cleaner Production, 18(6), 576–580. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2009.11.016 

[2]. What is commoning and why is it so important? (2021, April 5). https://www.commonsnetwork.org/2021/04/05/what-is-commoning-and-why-is-it-so-important/ 

[3]. Kothari, A., Salleh, A., Acosta, A., Escobar, A., & Demaria, F. (2019). Pluriverse: A Post-Development Dictionary. Tulika Books.

5.2. Wat betekent Ontgroei voor mij persoonlijk?

Kort antwoord

Hoewel Ontgroei vooral draait om grote veranderingen in onze systemen, begint het met het individuele besef dat deze veranderingen nodig zijn. Mensen zijn actief betrokken bij Ontgroei, zowel in hun dagelijkse keuzes als in politieke bewegingen die met Ontgroei te maken hebben. De verandering begint dus in het dagelijks leven. Daarnaast vereist het ook politieke actie om druk uit te oefenen op instellingen en politici. Zij zijn nodig om ons systeem te transformeren naar een samenleving die minder op groei is gericht. 

Lang antwoord

Ontgroei is in de eerste plaats een beweging die pleit voor een volledige herstructurering van maatschappelijke en economische instellingen om ze opnieuw af te stemmen op wat belangrijk is voor de menselijke welvaart en het behoud van het milieu. Enkele van de kernwaarden van Ontgroei zijn solidariteit, dekolonialiteit, zorg, democratie, duurzaamheid, convivialiteit en eenvoud. Deze waarden worden beleefd op het interpersoonlijke niveau, in de manier waarop individuen zich in het dagelijks leven tot elkaar verhouden. Individuen worden echter ook beïnvloed door instellingen, wetten, financiële instrumenten en overheden. Daarom streeft Ontgroei naar een collectieve inspanning om de groeiafhankelijke kenmerken van onze samenleving te veranderen en daarmee ons systeem voorbij het kapitalisme te transformeren. Individuele praktijk en collectieve mobilisatie versterken elkaar. Een Ontgroei-transitie heeft zowel individuen als bredere politieke bewegingen nodig.

Het grootste deel van de structurele verandering zal op systemische, internationale en nationale schaal moeten worden geïnitieerd. Niettemin kan het cultiveren van waarden zoals zorg, convivialiteit en eenvoud niet kunstmatig worden opgelegd door een externe kracht, maar moet het worden aangedreven door democratische processen.

Het eerste dat je zou kunnen doen, is beginnen met een proces van zelfreflectie om je eigen overtuigingen en gedrag uit te dagen, en die van de mensen om je heen in twijfel te trekken. Op deze manier zullen we de aspecten van onszelf beginnen te erkennen die moeten veranderen om een nieuw paradigma tot stand te brengen. We hebben allemaal het vermogen om dit te doen: om de waarden te cultiveren waarvan we diep van binnen weten dat ze de essentie van het leven zijn. Het zit in onze aard om liefdevolle relaties te willen ontwikkelen met de wezens om ons heen, alleen wordt daar in ons huidige dominante wereldbeeld en kapitalistische systeem heel weinig waarde aan gehecht. Ontgroei moedigt individuen aan om deze vergeten aspecten van empathie, zorg, regeneratie te herontdekken en te onderzoeken hoe dat hun leven kan verbeteren. Dus daag je eigen vastgeroeste ideeën uit, "dekoloniseer je verbeelding" zoals Serge Latouche zou zeggen, en aarzel niet om Ontgroei met anderen te bespreken en open constructieve debatten over het onderwerp te voeren met je vrienden, familie, collega's en netwerken! Het zal je misschien verbazen hoe ontvankelijk mensen zijn voor deze ideeën.

Ten tweede is Ontgroei ook een collectieve praktijk. Veel grassroots-initiatieven zoals gemeenschapstuinen, ecodorpen en coöperaties (zie ook vraag 5.1) belichamen de waarden van Ontgroei omdat ze zich richten op het vestigen van samenlevingen en gemeenschappen op basis van zorg, wederkerigheid en harmonie met de natuur. Ontdek welke zorgpraktijken er om je heen gebeuren en sluit je daarbij aan!

Ten derde is Ontgroei een politieke praktijk. Systemische verandering moet worden gemobiliseerd in de richting van politieke en institutionele transformatie. Dit betekent het vinden van democratische manieren om een einde te maken aan niet-duurzame praktijken en tegelijkertijd transformatief beleid aan te moedigen, om uiteindelijk over te schakelen naar een ander sociaal-ecologisch regime. Ontgroei gedijt bij sociale, politieke en milieubewegingen die de bestaande instellingen die het kapitalisme in stand houden in twijfel trekken. Dus sluit je aan bij een sociale beweging of partij om je heen en streef ernaar om de broodnodige politieke en institutionele verandering tot stand te brengen!

 

6. Strategieën om tot ontgroei te komen

6.1. Ligt Ontgroei op tafel in de politiek/het beleid?

Kort antwoord

De overgang naar een Ontgroei-samenleving omvat belangrijke benaderingen zoals beleidswijzigingen, economische reorganisatie, arbeidstijdverkorting, universele basisdiensten, onderwijs en culturele verandering, weer meer lokaal produceren en een circulaire economie. De transitie vereist publieke betrokkenheid en een sterke focus op sociale en ecologische rechtvaardigheid. Om deze doelen te bereiken, is het belangrijk om internationale actienetwerken en politieke bewegingen te mobiliseren die een Ontgroei-beleid eisen. Dit kan worden gedaan door de besluitvorming te democratiseren en ruimtes te creëren die vrij zijn van de dwang tot economische groei. Het toegankelijk maken van basisdiensten voor iedereen, het verminderen van overmatige consumptie en productie en het instellen van een universeel basisinkomen zouden belangrijk beleidsmaatregelen kunnen zijn om deze autonomie mogelijk te maken.

Lang antwoord

In 2019 riep het Europees Parlement de klimaatnoodtoestand uit en kwam de Europese Commissie met de Europese Green Deal. Hoe baanbrekend dit toen ook werd ervaren, vandaag vragen 400 experts en maatschappelijke organisaties om deze Europese Green Deal fundamenteel te herzien. In een open brief pleiten ze voor een Europese Green Deal met de waarden van Ontgroei voor ogen.

Deze open brief werd gepubliceerd op de eerste dag van de Beyond Growth Conferentie 2023 die in het Europees Parlement werd georganiseerd. De open brief pleit ook voor permanente verandering van de EU-structuren om een einde te maken aan de groeiafhankelijkheid. Een concreet voorbeeld daarvan werd gegeven tijdens de afsluitende plenaire vergadering van de Beyond Growth Conferentie: de behoefte aan een Europese commissaris voor het welzijn van toekomstige generaties [1], geïnspireerd door het voorbeeld van Wales.

Andere concrete wegen naar een Ontgroei-samenleving op Europees niveau volgen de waarden en basisprincipes van het Ontgroei-beleid. Een zinvol voorbeeld in termen van billijkheid en welzijn voor iedereen is een hervormd begrotingskader. Belastingheffing kan mensen en hun welzijn helpen door fiscale systemen fundamenteel te veranderen, zodat ze grondstoffen en vervuiling belasten en tegelijkertijd rijkdom herverdelen. Dit zou het op zijn beurt de Europese lidstaten gemakkelijker maken om te investeren in een groene transitie en hoogwaardige openbare diensten en de bal aan het rollen brengen voor een echt eerlijke en duurzame ecologische transformatie.

Wat betreft het binnen de biocapaciteit van onze planeet blijven, is een ander voorbeeld van een Ontgroei-beleid het "recht op reparatie", dat de EU ook in het kader van haar strategie voor de circulaire economie vastlegt. Ontgroeiers pleiten er echter voor dat het EU-beleid evolueert naar een mentaliteit van 'toereikendheid'; waar we onze producten niet alleen op duurzamere manieren gebruiken en repareren, maar verder gaan door de consumptie van spullen die we niet nodig hebben te stoppen. Dit kan worden bereikt door hoge beperkingen op te leggen aan advertenties en zelfs advertenties voor zeer vervuilende goederen zoals fast fashion, privéauto's en elektronica te verbieden. Dit kan ook door de minimale garantieperiode op producten te verlengen naar 5 of meer jaar.

Het Europese besluitvormingsniveau heeft een groot potentieel om op grote schaal nieuwe structuren te creëren, precies waar de Ontgroei-beweging voor pleit. Het zal cruciaal zijn dat deze plannen, deals, programma's en beleid op een democratische manier tot stand komen en burgers in staat stellen om de ecologische transitie vorm te geven.

Veel Ontgroei-beleid en -activiteiten vinden ook plaats in het dagelijks leven van steden. Progressieve gemeenten voeren vaak al beleid uit dat wordt bepleit door Ontgroei-onderzoekers, zoals het subsidiëren van wooncoöperaties, het beperken van stedelijke wildgroei, het regenereren van bodem en ecosystemen door stadslandbouw, het verminderen van verspillende consumptie, het verbieden van reclame, investeren in langzame mobiliteit en openbaar vervoer, het verbeteren van scholen, cultuur en kunst, het afstoten van luchthavens, het bevorderen van coöperaties voor hernieuwbare energie, het vervangen van parkeerplaatsen en snelwegen door groene infrastructuur, en het belasten van excessieve inkomsten en meervoudig eigenwoningbezit.

Alle beleidsmaatregelen die de basisprincipes van Ontgroei omarmen, kunnen in wezen Ontgroei-beleid worden genoemd, zoals het bieden van gratis, universele, hoogwaardige gezondheidszorg en onderwijs. Hoewel ze misschien niet altijd expliciet zo worden genoemd, is er in veel steden en landen al veel Ontgroei-beleid, waardoor je dagelijks leven verbetert.

Politiek gezien is er geen 'Ontgroei partij' in Nederland of elders in de wereld. Toch zijn er partijen die dezelfde waarden hoog in het vaandel dragen en dus, impliciet of expliciet, aandringen op Ontgroei. Een expliciet voorbeeld deed zich voor in maart 2023, toen GroenLinks Jason Hickel uitnodigde in de commissie Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer om te praten over Ontgroei-paden. De pan-Europese Diem25-partij heeft ook vergelijkbare principes en doelstellingen voor Ontgroei.

Veel van dit Ontgroei-beleid, ten slotte, wordt mogelijk gemaakt door het dagelijkse harde werk van sociale, ecologische en politieke bewegingen in steden en landen. Activisten zijn elke dag bezig om publieke legitimiteit en politieke druk te creëren om deze kwesties op de agenda te zetten. Verzet tegen uitzettingen, uitbreidingen van luchthavens, fossiele infrastructuur, boringen, mijnbouw, schendingen van inheemse rechten, ontbossing en nog veel meer zijn essentiële factoren om het democratische debat over een eerlijk en duurzaam beleid te houden.

Bronnen:

[1] Fitzpatrick N, Parrique T and Cosme I (2022) Exploring degrowth policy proposals: A systematic mapping with thematic synthesis. Journal of Cleaner Production 132764 

6.2. Welk beleid stelt Ontgroei voor?

Kort antwoord

Ontgroei streeft naar een fundamentele transformatie van de samenleving naar een post-kapitalistisch systeem dat niet afhankelijk is van economische groei en daardoor het menselijk welzijn binnen de ecologische grenzen van de aarde kan waarborgen. Beleid heeft hier een cruciale rol te spelen, om samenlevingen structureel op een democratische manier te transformeren. Enkele van de belangrijkste Ontgroei-beleidsmaatregelen zijn arbeidstijdverkorting, het opzetten van universele basisdiensten, het opzetten van een baangarantieprogramma, het instellen van maximum- en minimuminkomens en het bevorderen van politieke en economische democratisering [1].

Lang antwoord

Op de eerste dag van de Beyond Growth Conference in het Europees Parlement in mei 2023 stuurden meer dan 400 experts en maatschappelijke organisaties een open brief, waarin ze opriepen tot Ontgroei-beleid voor de toekomst op basis van vier basisprincipes [2]:

Biocapaciteit: Dit omvat beleid dat erop gericht is ervoor te zorgen dat menselijke activiteiten binnen de ecologische en hulpbronnengrenzen van de aarde blijven. Voorbeelden van dergelijke maatregelen zijn strategieën voor de overgang naar hernieuwbare energie, programma's voor het behoud en herstel van biodiversiteit, een non-proliferatieverdrag voor fossiele brandstoffen, beleid ter vermindering van voedselverspilling en elk ander beleid dat 'voldoende' als kern heeft, dat "genoeg, voor iedereen, voor altijd" wil realiseren.

Eerlijkheid: Beleid, programma's en kaders die de weg vrijmaken om middelen, arbeid, land, rijkdom of inkomen op een meer sociaal en ecologisch rechtvaardige manier te herverdelen, zowel binnen als tussen landen. Werken aan een Europees kader voor eerlijke belastingstelsels is een goed voorbeeld, net als talloze antidiscriminatiewetten en progressief belastingbeleid. Andere voorbeelden zijn de eliminatie van financiële paradijzen, de invoering van koolstof- en vermogensbelastingen en het instellen van zowel minimum- als maximuminkomens. Op internationaal niveau omvat een dergelijk beleid financiële herstelbetalingen en overdracht van technologie van het mondiale Noorden naar het mondiale Zuiden.

Welzijn voor iedereen: Beleid dat toegang tot basisbehoeften en -diensten voor iedereen garandeert, zoals universeel basisinkomen, baangaranties, universele basisdiensten (inclusief de mensenrechten op gezondheid, vervoer, zorg, huisvesting, onderwijs, gendergelijkheid en sociale bescherming, enz.) en prijscontroles voor essentiële goederen en diensten.

Actieve democratie: Actieve democratie is zowel de manier om naar een Ontgroei-samenleving te komen, als de manier om deze te besturen. Door burgers te betrekken bij beleidsvorming, besluitvorming te decentraliseren en de commons terug te winnen, kan men ervoor zorgen dat de macht op een meer gelijke manier wordt verdeeld, wat leidt tot een eerlijker, effectiever, legitiemer en machtiger beleid. Onderzoek heeft aangetoond dat burgers in democratische besluitvormingsstructuren veel progressievere en duurzamere beslissingen nemen dan politici [3]. Burgervergaderingen en burgerbegrotingssystemen leiden dus vaak tot veel transformatiever beleid dan wat top-down representatieve instellingen momenteel aannemen. Democratie geldt echter niet alleen voor openbaar bestuur; actieve democratie en medezeggenschap moeten ook van toepassing zijn op de werkplek door horizontale coöperaties op te richten die eigendom zijn van werknemers, waar werknemers beslissen over wat en hoe ze produceren.

De scheiding tussen deze principes is niet altijd duidelijk, en moet dat ook niet zijn, omdat deze concepten diep met elkaar verbonden en onderling afhankelijk zijn. Elk voorstel voor Ontgroei-beleid moet dus beleid en acties uit alle vier de beginselen omvatten. Inderdaad, alleen wanneer het wordt gecombineerd in een holistisch beleidspakket, kan een dergelijk beleid onze samenleving transformeren naar een geheel nieuw systeem in plaats van eenvoudigweg het kapitalisme te hervormen.

Bronnen:

[1] Fitzpatrick, N., Parrique, T., & Cosme, I. (2022). Exploring degrowth policy proposals: A systematic mapping with thematic synthesis. Journal of Cleaner Production, 365, 132764. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.132764

[2] Post-growth Europe: 400+ experts call for well-being economy - Friends of the Earth Europe. (2023, 9 juni). Friends of the Earth Europe. https://friendsoftheearth.eu/publication/post-growth-europe-letter/

[3] Hickel, J. (2020). Minder is meer; Hoe degrowth de wereld zal redden.

6.3. Hoe gaat Ontgroei de verzorgingsstaat financieren?

Kort antwoord

De financiering van een verzorgingsstaat in een Ontgroei-economie betekent een belangrijke verschuiving van het conventionele groeiafhankelijke paradigma. Ontgroei impliceert een expliciete afwijzing van de historische dominantie van wat wordt gedefinieerd als 'trickle down economics': de overtuiging dat we, om welzijn voor iedereen te genereren, moeten aandringen op activiteiten die particuliere rijkdom en winst genereren. In plaats van te vertrouwen op voortdurende economische groei om overheidsinkomsten te genereren, zou een Ontgroei-benadering gericht zijn op herverdelend beleid, het veranderen van ons monetaire systeem en het herwaarderen van zorgarbeid.

Lang antwoord

Als we de principes van Ontgroei onderzoeken, rijst vaak een relevante vraag: hoe zou een Ontgroei-samenleving de verzorgingsstaat financieren? De verschuiving van een op groei gerichte economie naar een Ontgroei-model vereist substantiële veranderingen in onze financiële systemen en ons beleid. Hier zijn enkele potentiële mechanismen die kunnen dienen als een blauwdruk voor de financiering van de verzorgingsstaat onder Ontgroei, met de nadruk op herverdelend beleid, monetaire en financiële systeemhervormingen, herwaardering van arbeid en werktijdverkorting, en universele basisdiensten en inkomen. 

Hier zijn enkele voorbeelden van hoe Ontgroei de verzorgingsstaat zou kunnen financieren:

Herverdelend beleid [1]: Een belangrijk aspect van de financiering van de verzorgingsstaat onder Ontgroei is door middel van progressieve belastingen en herverdeling om buitensporige vermogensverschillen te verminderen en essentiële diensten in stand te houden. Dit kan hogere belastingen op rijkdom, eigendom en hoge inkomens omvatten en een vermindering of afschaffing van subsidies die verspillende consumptie en aantasting van het milieu aanmoedigen. Belasting op luxegoederen en ecologisch schadelijke producten kan ook nuttig zijn om inkomsten te genereren en duurzame consumptiepraktijken aan te moedigen.

Monetaire en financiële systeemtransformatie [2]: In een Ontgroei-scenario zou het huidige op schulden gebaseerde monetaire systeem moeten worden hervormd, omdat het een van de aanjagers is van de noodzaak van constante economische groei. Voorstellen omvatten de invoering van complementaire en lokale valuta's, evenals openbare bank- en wederzijdse kredietsystemen om geldcreatie en circulatie te democratiseren. De moderne monetaire theorie leert ons ook dat we geld op soevereine manieren kunnen drukken om de overgang te financieren zonder de staatsschuld te verhogen of buitensporige inflatie te veroorzaken.

Herwaardering van arbeid en arbeidstijdverkorting [3]: De herwaardering van arbeid in een Ontgroei-samenleving kan hogere lonen betekenen voor essentieel maar vaak ondergewaardeerd werk (zoals zorgwerk en onderwijs). Ook kan het verkorten van de werkweek, en tegelijkertijd het delen van werk, leiden tot een eerlijker verdeling van werk en inkomen. Het idee is dat iedereen kan werken als iedereen minder werkt. Werk kan worden omgeleid van banen die geen collectieve waarde opleveren (bijvoorbeeld fossiele industrie, intensieve landbouw, SUV-productie, luxegoederen, financiële transacties) naar sectoren die wel maatschappelijke waarde brengen, zoals gezondheidszorg, onderwijs, regeneratieve landbouw, duurzame energie, isolatie van huizen, sociale woningbouw, openbaar vervoer etc.

Universele basisdiensten en inkomen [4]: In plaats van individuele welzijnsprogramma's te financieren, suggereren voorstanders van Ontgroei een verschuiving naar universele basisdiensten en een universeel basisinkomen, dat kosteneffectiever kan zijn en een vangnet voor alle burgers kan bieden, terwijl gratis, hoogwaardige openbare diensten voor iedereen worden gegarandeerd, zoals onderwijs, kinderopvang, gezondheidszorg, vervoer, energie, internet, enz. Het idee van basisdiensten is dat we door te voorzien in essentiële behoeften ook effectief alle kosten in verband met groei kunnen verminderen, zoals de kosten van de gezondheidszorg als gevolg van ongezonde of ontoereikende voeding.

Het is belangrijk op te merken dat hoewel deze financieringsmechanismen een blauwdruk bieden voor een Ontgroei-samenleving, de implementatie ervan contextspecifiek moet zijn en sterk kan variëren van de ene samenleving tot de andere. De overgang zou ook een zorgvuldige en democratische planning en beleidsvorming vereisen om sociale rechtvaardigheid en rechtvaardigheid te waarborgen. Het uiteindelijke doel is om ervoor te zorgen dat aan ieders basisbehoeften wordt voldaan terwijl we binnen de ecologische grenzen van onze planeet leven.

Bronnen :

[1]. Cosme, Inês, et al. “Assessing the Degrowth Discourse: A Review and Analysis of Academic Degrowth Policy Proposals.” Journal of Cleaner Production, vol. 149, Elsevier BV, Apr. 2017, pp. 321–34. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.02.016.

[2]. Kallis, Giorgos, et al. “The Economics of Degrowth.” Ecological Economics, vol. 84, Elsevier BV, Dec. 2012, pp. 172–80. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2012.08.017.

[3]. Dengler, Corinna, and Birte Strunk. “The Monetized Economy Versus Care and the Environment: Degrowth Perspectives on Reconciling an Antagonism.” Feminist Economics, vol. 24, no. 3, Taylor and Francis, Oct. 2017, pp. 160–83. https://doi.org/10.1080/13545701.2017.1383620.

[4]. Büchs, Milena. “Sustainable Welfare: How Do Universal Basic Income and Universal Basic Services Compare?” Ecological Economics, vol. 189, Elsevier BV, Nov. 2021, p. 107152. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2021.107152

6.4. Hoe kunnen we de transitie betalen?

Kort antwoord

De financiering van de Ontgroei-transitie omvat belastinghervormingen, heroriëntatie van bestaande uitgaven, uitgifte van groene obligaties, publieke banken en monetaire beleidswijzigingen, implementatie van universele basisdiensten, mogelijke schuldkwijtschelding en gemeenschapsfinanciering. Het is echter meer dan het vinden van nieuwe financieringsbronnen; het gaat over het heroverwegen van hoe we werk, middelen en welvaart waarderen.

Lang antwoord

De financiering van de overgang naar een Ontgroei-samenleving omvat een combinatie van benaderingen, waarbij zowel publieke als private middelen worden benut. Enkele impactvolle paden zijn: 

  1. Belastinghervorming [1]: Beleid kan worden aangepast door overconsumptie, vervuiling en hoge inkomens en rijkdom (meer) te belasten. De invoering van een koolstofbelasting zou bijvoorbeeld zowel de uitstoot verminderen als financiering opleveren. Evenzo kan een belasting op rijkdom of financiële transacties aanzienlijke inkomsten genereren. 
  2. Ombuigen van bestaande uitgaven: Overheden geven momenteel enorme bedragen uit aan milieubelastende activiteiten, zoals subsidies voor fossiele brandstoffen. Door deze uitgaven om te buigen naar duurzame initiatieven kunnen aanzienlijke middelen worden vrijgemaakt voor de Ontgroei-transitie. 
  3. Schuldjubileum [2]: Sommigen pleiten voor het kwijtschelden of herstructureren van publieke en private schulden, waardoor inkomsten en uitgaven vrijkomen voor de ecologische transitie.

Het is cruciaal om op te merken dat een Ontgroei-transitie niet alleen een kwestie is van het vinden van nieuwe financieringsbronnen, maar ook van het fundamenteel heroverwegen van hoe we verschillende soorten werk, middelen en welvaart waarderen. Zoals Jakob Hafele van het ZOE-instituut terecht opmerkte tijdens de afsluitende plenaire vergadering van de Beyond Growth Conferentie van de EU in Brussel (mei 2023): 'Het geld voor een Ontgroei-transformatie is er, het zit momenteel alleen vast op de Kaaimaneilanden. De schattingen van mogelijk tot $ 36 biljoen die alleen al door individuen worden weggestopt, zouden, indien goed belast, aanzienlijke fondsen kunnen opleveren. Het belasten van deze enorme fortuinen zou beleid kunnen ondersteunen zoals universeel basisinkomen, publieke banksystemen en de verschuiving naar een circulaire economie, allemaal pijlers van een Ontgroei-economie. Bovendien leert de Moderne Monetaire Theorie ons dat overheden op soevereine manieren geld kunnen drukken om de overgang te betalen zonder de staatsschuld te verhogen of buitensporige inflatie te veroorzaken. Inderdaad, geld kan gewoon door regeringen worden uitgegeven voor sociale en ecologische doeleinden in plaats van particuliere banken toe te staan het te creëren en het als schuld aan staten te verkopen.

Bronnen:

[1]. Fitzpatrick, Nick, et al. “Exploring Degrowth Policy Proposals: A Systematic Mapping With Thematic Synthesis.” Journal of Cleaner Production, vol. 365, Elsevier BV, Sept. 2022, p. 132764. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.132764.

[2]. Keen, Steve. “The Macroeconomics of Degrowth: Can Planned Economic Contraction Be Stable?” Springer eBooks, 2022, pp. 97–105. https://doi.org/10.1007/978-981-16-6530-1_9.

7. Ontgroei en het Mondiale Zuiden

7.1. Staat Ontgroei tegenover economische groei in het Mondiale Zuiden?

Kort antwoord

Nee. Ontgroei is niet tegen groei in het mondiale Zuiden. Ontgroei ondersteunt activisten en wetenschappers uit het mondiale Zuiden die strijden voor een duurzame, rechtvaardige en egalitaire bloei van de mensen in hun regio's en landen.

Lang antwoord

Voorstanders van Ontgroei suggereren niet dat Ontgroei universeel van toepassing is op iedereen over de hele wereld. Ontgroei is geen nieuw imperialisme. Een grote nadruk wordt gelegd op het verminderen van het hulpbronnen- en energieverbruik in het mondiale Noorden, dat zijn aandeel in planetaire grenzen grotendeels overschrijdt, vooral de rijkste individuen in het mondiale Noorden. In feite is het ontgroeien van 'overontwikkelde' landen de enige manier om ervoor te zorgen dat landen in het mondiale Zuiden de planetaire hulpbronnen hebben om in de basisbehoeften van hun bevolking te voorzien [1].

Ontgroei steunt de vele intellectuelen, activisten en werkers uit het mondiale Zuiden die het streven naar groei hebben bekritiseerd en die alternatieven hebben voorgesteld, zoals Buen Vivir uit Latijns-Amerika en Ubuntu uit Afrika [2]. Ze weten allemaal heel goed dat het mondiale Zuiden het huidige model van ongelijke en niet-duurzame ontwikkeling van het mondiale Noorden niet als voorbeeld kan nemen, en ernaar kan streven om dezelfde consumptieniveaus te bereiken. De expansie van het mondiale Noorden is veelal geworteld in de waarden van individualisme, instrumentele rationaliteit, commodificatie van het leven, de scheiding van mens en natuur en onbeperkte behoeften. Het kunnen afleren van deze waarden in ruil voor waarden gebaseerd op gemeenschap en welzijn maakt deel uit van wat een aantal voorstanders van Ontgroei de "dekolonisatie van de verbeelding" hebben genoemd [1].

Bronnen:

[1]. Serge Latouche, & Macey, D. (2013). Farewell to growth. Polity. 

[2]. Kothari, A., Salleh, A., Escobar, A., Demaria, F., & Acosta, A. (2019). Pluriverse : a post-development dictionary. Tulika Book.

7.2. Is economische groei niet nodig om armoede en ongelijkheid te bestrijden?

Kort antwoord
Economische groei, op de huidige mondiale schaal en omvang, vergroot de ongelijkheid en verergert dus de relatieve armoede [1].
Lang antwoord

Ontgroei zet vraagtekens bij de algemene bewering dat 'groei nodig is om armoede en ongelijkheid te bestrijden'. Wat betekent 'groei' in de praktijk? Wat voor 'rijkdom' creëert het en voor wie? Aan de basis blijkt dat hoge groeicijfers niet per se goed nieuws zijn voor de armste en meest kwetsbare bewoners van de aarde. Laten we India als voorbeeld nemen. India's "patroon van duizelingwekkende economische groei", merkte Kathy Walker op, "is aangedreven door een krachtig 'versterkend mechanisme' waardoor 'ongelijkheid groei stimuleert en groei verdere ongelijkheid voedt". Dergelijke mechanismen kunnen de huidige algemene wijsheid dat groei leidt tot meer welvaart demystificeren. Ten eerste hebben de enorme groeicijfers van India vaak de rijken geholpen in plaats van de armen: in 2017 ging 73% van de gegenereerde rijkdom naar de rijkste 1%. Ten tweede heeft de groei herhaaldelijk geen banen gecreëerd, vooral niet op het platteland, waar groei vaak synoniem is met mechanisatie. Ten derde, in plaats van armoede uit te bannen, was de groei afhankelijk van de armen, die goedkope werkkracht en goedkope grond leverden. Ten slotte heeft de groei nieuwe armoede gecreëerd, zinvolle lokale activiteiten en ecosystemen ondermijnd, en accumulatie door onteigening en door commodificatie bevorderd [2].

De economische ontwikkeling van het mondiale Zuiden wordt soms toegeschreven aan de groei van de consumptie in het mondiale Noorden, omdat het de winning van hulpbronnen en productiebanen in het mondiale Zuiden mogelijk maakt. Maar deze bewering strookt niet met de realiteit. In feite is er geen win-win situatie in het huidige internationale handelsregime, omdat het mondiale Zuiden meer arbeid en natuurlijke hulpbronnen exporteert dan het in ruil daarvoor ontvangt van het mondiale Noorden, een patroon dat bekend staat als "ongelijke ruil". Dit heeft geresulteerd in een netto overdracht van middelen en arbeid uit het mondiale Zuiden ter waarde van bijna $ 242 biljoen USD tussen 1990 en 2015. Dit is 70 keer meer geld dan nodig zou zijn om extreme armoede te beëindigen [3]. Als armoede moet worden verlicht, moet het mondiale Noorden ontgroeien om het mondiale Zuiden in staat te stellen zijn middelen te gebruiken om de gezondheid en het levensonderhoud van zijn mensen te verbeteren, in plaats van zijn rijkdom naar het Noorden te exporteren.

Bronnen:

[1]. OXFAM. “Richest 1% Bag Nearly Twice as Much Wealth as the Rest of the World Put Together over the Past Two Years.” Oxfam International, 16 Jan. 2023, www.oxfam.org/en/press-releases/richest-1-bag-nearly-twice-much-wealth-rest-world-put-together-over-past-two-years

[2].  Gerber, J.-F., Akbulut, B., Demaria, F., & Martínez-Alier, J. (2020) Degrowth and environmental justice: An alliance between two movements? In: Coolsaet, B. (Ed.), Environmental Justice: Key Issues, pp. 94-106. London: Routledge.

[3]. Hickel, Jason, et al. “Imperialist Appropriation in the World Economy: Drain from the Global South through Unequal Exchange, 1990–2015.” Global Environmental Change, vol. 73, 1 Mar. 2022, p. 102467, www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095937802200005X, https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2022.102467. 

7.3. Betekent degrowth het omkeren van de bevolkingsgroei?

Kort antwoord

Ontgroei bekritiseert de manieren waarop we produceren en consumeren, en de manier waarop we de toe-eigening van rijkdom organiseren, niet het aantal mensen dat op de planeet leeft. Welvaartsverdeling en ongecontroleerde consumptie vormen een groter probleem dan de bevolkingsomvang.

Lang antwoord

Groene fascistische perspectieven suggereren vaak dat bevolkingsgroei aan de basis ligt van de aantasting van het milieu, en dus moeten we de vruchtbaarheid en voortplanting beheersen. Het is echter belangrijk om te erkennen dat het gebruik van hulpbronnen niet gelijk is voor alle mensen over de hele wereld. Een klein percentage van de rijke mensen is verantwoordelijk voor een veel groter niveau van hulpbronnenverbruik dan de meerderheid van de arme mensen in de wereld, dus het zou niet eerlijk zijn om te zeggen dat deze mensen even verantwoordelijk zijn voor ecologische achteruitgang en klimaatverandering. Ongeveer 70% van de hulpbronnen van de wereld wordt verbruikt door de rijkste 10% van de wereldbevolking, terwijl de armste 10% nauwelijks 1% consumeert [1]. De rijkste 10% van de bevolking is ook verantwoordelijk voor 48% van de jaarlijkse broeikasgasemissies, aanzienlijk meer dan de 50% armsten die 12% van de jaarlijkse broeikasgasemissies uitstoten [2]. Als we allemaal zouden leven als de gemiddelde persoon in Noord-Amerika, dan zouden we meer dan 5 planeten nodig hebben om aan ieders buitensporige consumptie- en productiebehoeften te voldoen (zie de Overshoot van elk land hier). Toch toont onderzoek aan dat we binnen de middelen van de planeet aan de behoeften van 10 miljard mensen kunnen voldoen als we de manier waarop we in onze behoeften voorzien op een eerlijke manier veranderen en onze hulpbronnen beter over de aardbol verdelen [3].

Ontgroei is in de eerste plaats gericht op het verminderen van ongelijkheden en het verbeteren van het menselijk en planetair welzijn voor alle bewoners van de aarde. Een kleinere bevolking zou de ecologische druk verminderen, maar dit mag niet worden bereikt met beleid dat de autonomie van de reproductie van arme mensen beperkt om een verhoogde consumptie en vermogensaccumulatie van de rijken te rechtvaardigen. De nadruk moet liggen op het verbeteren van de gezondheidstoestand om de sterfte te verminderen, evenals het verbeteren van de toegang tot onderwijs, gezinsplanning en steun voor de vrijwillige vermindering van de voortplanting. Dit kan betere levensomstandigheden garanderen en tegelijkertijd onze economieën ontgroeien om minder afhankelijk te zijn van goedkope arbeid en onze productie te verminderen. Kapitalistische groei-economieën, aan de andere kant, gedijen door groeiende consumptie afkomstig van een groeiende vraag en een groeiende bevolking. Daarom is het de economische groei die de bevolkingsgroei verder stimuleert, omdat die ervan afhankelijk is. Als we onze bevolking willen verkleinen om de ecologische druk te verminderen, moeten we dat doen door Ontgroei-economieën te ontwikkelen die niet afhankelijk zijn van eindeloze consumptiegroei, en die welzijn voor iedereen bieden [4].

Bronnen:

[1]. Marín-Beltrán, Isabel, et al. “Scientists’ Warning against the Society of Waste.” Science of the Total Environment, vol. 811, 10 Mar. 2022, p. 151359, www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721064378, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.151359.

[2]. Chancel, L., 2021. Climate change and the global inequality of carbon emissions 1990-2020. Paris. https://doi. org/10.1111/j.1474-919X.2004.00320.x

[3] Millward-Hopkins, J., Steinberger, J. K., Rao, N. D., & Oswald, Y. (2020). Providing decent living with minimum energy: A global scenario. Global Environmental Change65, 102168.

[4]. Giorgos Kallis. Degrowth. Newcastle Upon Tyne, Agenda Publishing, 2018.

7.4. Hoe verhoudt Ontgroei zich tot het Mondiale Zuiden?

Kort antwoord

Ontgroei heeft tot doel de samenleving zover te krijgen dat ze de activiteiten stopt die de welvaart van de mensheid niet dienen en zich in plaats daarvan richt op het herstellen van de verbinding van de mensheid met zichzelf en de aarde. Veel wereldbeelden uit het mondiale Zuiden belichamen dit doel al eeuwenlang. Daarom wordt het belang van dergelijke wereldbeelden erkend bij het vormgeven van Ontgroei tot een inclusieve beweging die over de hele wereld kan worden toegepast, maar met een verscheidenheid aan labels. 'Ontgroei' is inderdaad niet per se overal een passend label, en het moet niet universeel worden gemaakt.

Lang antwoord

In de kern is Ontgroei een visie op sociaal-culturele transformatie waarbij we als samenleving collectief en democratisch afstand nemen van de aspecten van onze op groei gerichte systemen die de natuur, en dus voor onszelf beschadigen.

Een groot probleem met de huidige systemen is de oneerlijke verdeling van de effecten van milieu- en maatschappelijke schade. Historisch gezien is de economische groei in de landen van het Noorden de grootste oorzaak van door de mens veroorzaakte CO2-uitstoot. Hoewel sommige landen, zoals China en India, tegenwoordig zeer grote CO2-uitstoters worden, zijn de meeste landen in het Zuiden niet verantwoordelijk geweest voor door de mens veroorzaakte klimaatverandering. Daarom pleit Ontgroei ervoor dat landen in het Noorden het grootste deel van de last dragen voor het bestrijden van klimaatverandering op de korte termijn, terwijl landen in het Zuiden zich op verantwoorde wijze mogen ontwikkelen. Als hun ontwikkeling een voldoende niveau heeft bereikt, zouden mondiale zuidelijke landen de economische groei moeten loslaten, zodat een wereldwijde duurzame en egalitaire steady state-economie kan worden gevestigd.

Een ander belangrijk probleem is het idee dat mensen gescheiden zijn van de natuur. Dit heeft de kolonisatie van natuurlijke hulpbronnen en de uitbuiting van levende wezens vanwege hun vermogen om kapitaal te produceren mogelijk gemaakt. Daarom richt Ontgroei zich op het 'dekoloniseren van onze verbeelding' uit deze 'monocultuur' en het herstellen van de verbinding tussen mens en natuur. Dit betekent het afleren van deze destructieve praktijken die geworteld zijn in de koloniale denkwijze van veroveren en beheersen. Het betekent ook dat we onszelf een nieuw maatschappelijk verhaal en wereldbeeld moeten geven dat ons kan helpen een nieuw sociaal paradigma en regeneratieve sociaal-ecologische relaties op te bouwen [1].

Dergelijke alternatieve visies zijn door veel sociale bewegingen naar voren gebracht (zie ook vraag 5.2), vooral in het mondiale Zuiden, soms al generaties lang. Deze bewegingen maken vaak gebruik van oude en inheemse kennis die mensen leert om vruchtbare levens te leiden terwijl ze een harmonieuze relatie met andere levende wezens cultiveren. Dit is iets wat onze wereld hard nodig heeft om de schade ongedaan te maken die is veroorzaakt door het dominante wereldbeeld. Een voorbeeld hiervan is de World People's Conference on Climate Change and the Rights of Mother Earth, waar veel gemeenschappen in het Zuiden een overeenkomst sloten die een fundamenteel andere aanpak schetste voor het bestrijden van klimaatverandering en de ineenstorting van de biodiversiteit.

Bronnen :

[1]. Kothari, A., Demaria, F., & Acosta, A. (2014). Buen Vivir, Degrowth and Ecological Swaraj: Alternatives to sustainable development and the Green Economy. Development, 57(3-4), 362–375.

[2]. Kothari, A., Salleh, A., Acosta, A., Escobar, A., & Demaria, F. (2019). Pluriverse: A Post-Development Dictionary. Tulika Books.